Palaa kohteeseen Hallinto

Tuulivoimahanke

Hankeen ehdotusvaihe 2.7.2020, 49 tuulivoimalaa

Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee hanketta, jossa on yhteensä enintään 49 tuulivoimalaa. Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset aineistoineen olivat nähtävillä 2.7.-31.8.2020 ja tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Halsuan koululla.
Ehdotusvaiheen aineistot:
2.7.2020 Tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset
– Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen kaavaselostus
– Honkakangas
– Kannisto
Liite 1a_Honkakankaan_OAS
Liite 1b_Kanniston_OAS
Liite 2_Valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi
Liite 3_Arkeologiset inventoinnit
Liite 4_Tuulivoima_Luontoselvitys
Liite 5_Halsua melu- ja varjostusmallinnusten selvitys
Liite 6_Natura-arviointi
Liite 10_Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Liite 11_Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa
———————————————————————-
Tuulivoimahankkeen kuvaus, arviointiohjelma ja arviointiselostus liitteineen
linkki ympäristöhallinnon verkkosivulle, päivitetty 2.4.2020

Tuulivoimaloita 85 – ei toteudu

Halsuan tuulivoimapuistoon suunniteltiin enintään 85 tuulivoimalaa, jotka sijoittuisivat kaksiosaiselle 7470 hehtaarin hankealueelle, joista toinen rajautuu Kokkolan kaupunkiin ja Lestijärven kuntaan. Tuulivoimapuisto sijoittuisi Halsuan ja Lestijärven taajamien väliin seitsemän kilometriä Halsuan keskustaajamasta itään ulottuen pohjoisesta Hankasalmenkankaalta etelässä likimain Penninkijoelle saakka. Muita lähialueen keskustaajamia ovat Lestijärvi (noin 15 km koilliseen), Perho (noin 16 km etelään) ja Veteli (noin 25 km länteen). Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennettaisiin rakennus- ja huoltoteitä, muuntoasemia sekä liitynnät sähköverkkoon. Alueen osayleiskaavoitus olisi tarkoitus sovittaa yhteen YVA-menettelyn kanssa.

Hankeen aiemmat vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkasteltiin kahta (1 ja 2) toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan voimaloiden lukumäärän ja korkeuden suhteen. Lisäksi tarkasteltiin ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

  • hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: Rakennetaan 85 tuulivoimalaitosta Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Voimaloiden napakorkeus on noin 135 metriä ja yksikköteho on 3,3 MW.
  • Vaihtoehto 2: Rakennetaan 70 tuulivoimalaitosta Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Voimaloiden napakorkeus on noin 175 metriä ja yksikköteho on 3,3 MW.
  • Vaihtoehto 0: Uusia tuulivoimaloita ei rakenneta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta muuntoasemille toteutettaisiin 20 kV maakaapelein,jotka sijoitettaisiin huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Kanniston ja Honkakankaan alueille rakennettaisiin 20/110 kV muuntoasemat, joille kerättäisiin tuulivoimapuiston alueella tuotettu sähkö 20 kV maakaapeleiden välityksellä. Muuntoasemilta tuotettu sähkö johdettaisiin 110 kV maakaapeleiden välityksellä Eliaksen kämppäkankaalle rakennettavan Halsuan 110/400 kV muuntoasemalle, jonka avulla Halsuan tuulivoimapuisto on suunniteltu liitettävän YIT Rakennus Oy:n suunnittelemaan Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohtoon. Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirron suunnitelmat ovat sidoksissa uuden voimajohdon toteutumiseen

Infraääni

Laaja suomalaistutkimus selvitti: infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveyshaittojen syynä

Ihmiset eivät pysty havaitsemaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä sillä ole mitattavia vaikutuksia elimistöön.

Valtioneuvoston tilaaman tutkimuksen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

YLEn 20.4.2020 julkaisema uutinen

Valtioneuvoston julkaisu

Simon tuulivoimapuisto