Palaa kohteeseen Hallinto

Tuulivoimahankkeet

Riutanmaan tuulivoimapuisto

Wpd Finland Oy suunnittelee Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston rakentamista Halsuan kunnan ja Kokkolan kaupungin alueille. Hanke jakautuu kahteen osaan, Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan tuulipuistoon ja Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Tuohimaan tuulipuistoon. Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, mutta alueille laaditaan erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Kaavaprosessin kanssa samanaikaisesti toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Tuohimaa‐Riutanmaan kokonaissuunnittelualueelle suunnitellaan enintään 73 tuulivoimalan rakentamista, joista Halsuan Riutanmaan alueelle sijoittuisi enintään 19 voimalaa ja Kokkolan Tuohimaan alueelle enintään 54 voimalaa.

Halsuan Riutanmaan osayleiskaava‐alue (n. 880 ha) sijaitsee noin 9 km Halsuan keskustasta pohjois‐koilliseen Ullavanjärven ja Venetjoen tekojärven välisellä alueella. Suunnittelualue rajautuu koillisesta Kokkolan ja luoteesta Kaustisen kunnan rajaan.

Halsuan kunnanhallitus on kokouksessaan 16.6.2021 § 100 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunta kuuluttaa osayleiskaavan vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.halsua.fi.

TIEDOTUS YLEISÖTILAISUUDEN SIIRTYMISESTÄ SÄHKÖISEKSI

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 400kV:n voimajohdon YVA-ohjelmaa ja osayleiskaavaa koskevat yleisötilaisuudet 23.8.2021 (Halsua) ja 24.8.2021 (Kokkola, Ullava) perutaan ja tilaisuus järjestetään sähköisesti koronatilanteen vuoksi.

Sähköinen, kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään tiistaina 24.8.2021 klo 18-20. Linkki yleisötilaisuuteen julkaistaan verkkosivuilla www.ymparisto.fi/tuohimaariutanmaatuulivoimaYVA.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä/täydennysehdotuksia kaavaprosessin aikana Halsuan kunnalle: Halsuan kunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua halsua.kunta@halsua.fi

Lisätietoja antavat: Halsuan kunnanjohtaja Jari Penttilä, puh. 040 680 2202, jari.penttila@halsua.fi sekä kaavakonsultti Plandea Oy:n projektipäällikkö Ville Vihanta, puh. 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot

Yleiskaavan uuden ehdotusvaiheen aineistoa koskeva etäyleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 15.6. klo 17.

Hankeen ehdotusvaihe 1.6.2021, enintään 36 tuulivoimalaa

Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee hanketta, jossa on yhteensä enintään 36 tuulivoimalaa. Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset aineistoineen ovat nähtävillä 1.-30.6.2021. Paperiaineistoon voi tutustua kunnanvirastolla, kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202 tai keskus 040 680 2211.
Kuulutus
Honkakankaan yleiskaavaehdotus
Kanniston yleiskaavaehdotus
– Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavaselostus
Honkakankaan OAS
– Kanniston OAS
Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi
Arkeologiset inventoinnit
Luontoselvitys
Melu- ja varjostusmallinnukset
Natura-arviointi
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa
Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin
Metsäpeuran seurantaohjelma

Hankeen ehdotusvaihe 2.7.2020, 49 tuulivoimalaa – ei toteudu kokonaisuudessaan

Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee hanketta, jossa on yhteensä enintään 49 tuulivoimalaa. Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset aineistoineen olivat nähtävillä 2.7.-31.8.2020 ja tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Halsuan koululla.

Ympäristöhallinnon verkkosivuilla on hankekuvaus arviointiohjelma ja arviointiselostus liitteineen.

Tuulivoimaloita 85 – ei toteudu

Halsuan tuulivoimapuistoon suunniteltiin enintään 85 tuulivoimalaa, jotka sijoittuisivat kaksiosaiselle 7470 hehtaarin hankealueelle, joista toinen rajautuu Kokkolan kaupunkiin ja Lestijärven kuntaan. Tuulivoimapuisto sijoittuisi Halsuan ja Lestijärven taajamien väliin seitsemän kilometriä Halsuan keskustaajamasta itään ulottuen pohjoisesta Hankasalmenkankaalta etelässä likimain Penninkijoelle saakka. Muita lähialueen keskustaajamia ovat Lestijärvi (noin 15 km koilliseen), Perho (noin 16 km etelään) ja Veteli (noin 25 km länteen). Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennettaisiin rakennus- ja huoltoteitä, muuntoasemia sekä liitynnät sähköverkkoon. Alueen osayleiskaavoitus olisi tarkoitus sovittaa yhteen YVA-menettelyn kanssa.

Hankeen aiemmat vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkasteltiin kahta (1 ja 2) toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan voimaloiden lukumäärän ja korkeuden suhteen. Lisäksi tarkasteltiin ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

  • hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: Rakennetaan 85 tuulivoimalaitosta Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Voimaloiden napakorkeus on noin 135 metriä ja yksikköteho on 3,3 MW.
  • Vaihtoehto 2: Rakennetaan 70 tuulivoimalaitosta Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Voimaloiden napakorkeus on noin 175 metriä ja yksikköteho on 3,3 MW.
  • Vaihtoehto 0: Uusia tuulivoimaloita ei rakenneta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta muuntoasemille toteutettaisiin 20 kV maakaapelein,jotka sijoitettaisiin huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Kanniston ja Honkakankaan alueille rakennettaisiin 20/110 kV muuntoasemat, joille kerättäisiin tuulivoimapuiston alueella tuotettu sähkö 20 kV maakaapeleiden välityksellä. Muuntoasemilta tuotettu sähkö johdettaisiin 110 kV maakaapeleiden välityksellä Eliaksen kämppäkankaalle rakennettavan Halsuan 110/400 kV muuntoasemalle, jonka avulla Halsuan tuulivoimapuisto on suunniteltu liitettävän YIT Rakennus Oy:n suunnittelemaan Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohtoon. Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirron suunnitelmat ovat sidoksissa uuden voimajohdon toteutumiseen

Infraääni

Laaja suomalaistutkimus selvitti: infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveyshaittojen syynä

Ihmiset eivät pysty havaitsemaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä sillä ole mitattavia vaikutuksia elimistöön.

Valtioneuvoston tilaaman tutkimuksen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

YLEn 20.4.2020 julkaisema uutinen

Valtioneuvoston julkaisu