Palaa kohteeseen Hallinto

Tuulivoimahanke, Honkakangas ja Kannisto

Yleiskaavan uuden ehdotusvaiheen aineistoa koskeva etäyleisötilaisuus järjestettiin tiistaina 15.6. klo 17.

Hankeen ehdotusvaihe 1.6.2021, enintään 36 tuulivoimalaa

Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee hanketta, jossa on yhteensä enintään 36 tuulivoimalaa. Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset aineistoineen ovat nähtävillä 1.6.-30.6.2021. Paperiaineistoon voi tutustua kunnanvirastolla ajanvarauksella, kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202 tai keskus 040 680 2211.
Kuulutus
Honkakankaan yleiskaavaehdotus
Kanniston yleiskaavaehdotus
– Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavaselostus
Honkakankaan OAS
– Kanniston OAS
Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi
Arkeologiset inventoinnit
Luontoselvitys
Melu- ja varjostusmallinnukset
Natura-arviointi
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa
Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin
Metsäpeuran seurantaohjelma

http://www.halsua.fi/wp-content/uploads/2021/06/Kannistontie.jpg

Hankeen ehdotusvaihe 2.7.2020, 49 tuulivoimalaa – ei toteudu kokonaisuudessaan

Halsuan Tuulivoima Oy suunnittelee hanketta, jossa on yhteensä enintään 49 tuulivoimalaa. Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavaehdotukset aineistoineen olivat nähtävillä 2.7.-31.8.2020 ja tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin Halsuan koululla.

Ympäristöhallinnon verkkosivuilla on hankekuvaus arviointiohjelma ja arviointiselostus liitteineen.

Tuulivoimaloita 85 – ei toteudu

Halsuan tuulivoimapuistoon suunniteltiin enintään 85 tuulivoimalaa, jotka sijoittuisivat kaksiosaiselle 7470 hehtaarin hankealueelle, joista toinen rajautuu Kokkolan kaupunkiin ja Lestijärven kuntaan. Tuulivoimapuisto sijoittuisi Halsuan ja Lestijärven taajamien väliin seitsemän kilometriä Halsuan keskustaajamasta itään ulottuen pohjoisesta Hankasalmenkankaalta etelässä likimain Penninkijoelle saakka. Muita lähialueen keskustaajamia ovat Lestijärvi (noin 15 km koilliseen), Perho (noin 16 km etelään) ja Veteli (noin 25 km länteen). Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennettaisiin rakennus- ja huoltoteitä, muuntoasemia sekä liitynnät sähköverkkoon. Alueen osayleiskaavoitus olisi tarkoitus sovittaa yhteen YVA-menettelyn kanssa.

Hankeen aiemmat vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkasteltiin kahta (1 ja 2) toteutusvaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan voimaloiden lukumäärän ja korkeuden suhteen. Lisäksi tarkasteltiin ns. 0-vaihtoehtoa, jossa hanketta ei toteuteta.

  • hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: Rakennetaan 85 tuulivoimalaitosta Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Voimaloiden napakorkeus on noin 135 metriä ja yksikköteho on 3,3 MW.
  • Vaihtoehto 2: Rakennetaan 70 tuulivoimalaitosta Kanniston ja Honkakankaan alueelle. Voimaloiden napakorkeus on noin 175 metriä ja yksikköteho on 3,3 MW.
  • Vaihtoehto 0: Uusia tuulivoimaloita ei rakenneta. Vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

Sähkönsiirto

Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto tuulivoimalaitoksilta muuntoasemille toteutettaisiin 20 kV maakaapelein,jotka sijoitettaisiin huoltoteiden yhteyteen kaivettaviin kaapeliojiin. Kanniston ja Honkakankaan alueille rakennettaisiin 20/110 kV muuntoasemat, joille kerättäisiin tuulivoimapuiston alueella tuotettu sähkö 20 kV maakaapeleiden välityksellä. Muuntoasemilta tuotettu sähkö johdettaisiin 110 kV maakaapeleiden välityksellä Eliaksen kämppäkankaalle rakennettavan Halsuan 110/400 kV muuntoasemalle, jonka avulla Halsuan tuulivoimapuisto on suunniteltu liitettävän YIT Rakennus Oy:n suunnittelemaan Lestijärvi-Alajärvi 400 kV voimajohtoon. Halsuan tuulivoimapuiston sähkönsiirron suunnitelmat ovat sidoksissa uuden voimajohdon toteutumiseen

Infraääni

Laaja suomalaistutkimus selvitti: infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveyshaittojen syynä

Ihmiset eivät pysty havaitsemaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä sillä ole mitattavia vaikutuksia elimistöön.

Valtioneuvoston tilaaman tutkimuksen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

YLEn 20.4.2020 julkaisema uutinen

Valtioneuvoston julkaisu