Palaa kohteeseen Hallinto

Tuulivoimahankkeet

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot

11.11.2021 Kunnanvaltuusto hyväksyi Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavat
– Honkakankaan yleiskaava
– Kanniston yleiskaava
– Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavaselostus
– Honkakankaan OAS
– Kanniston OAS
Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi
Arkeologiset inventoinnit
Luontoselvitys
Melu- ja varjostusmallinnukset
Natura-arviointi
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa
Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin
– Vastine uuden ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin
Metsäpeuran seurantaohjelma

Riutanmaan tuulivoimapuisto

Wpd Finland Oy suunnittelee Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston rakentamista Halsuan kunnan ja Kokkolan kaupungin alueille. Hanke jakautuu kahteen osaan, Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan tuulipuistoon ja Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Tuohimaan tuulipuistoon. Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, mutta alueille laaditaan erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Kaavaprosessin kanssa samanaikaisesti toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Tuohimaa‐Riutanmaan kokonaissuunnittelualueelle suunnitellaan enintään 73 tuulivoimalan rakentamista, joista Halsuan Riutanmaan alueelle sijoittuisi enintään 19 voimalaa ja Kokkolan Tuohimaan alueelle enintään 54 voimalaa.

Halsuan Riutanmaan osayleiskaava‐alue (n. 880 ha) sijaitsee noin 9 km Halsuan keskustasta pohjois‐koilliseen Ullavanjärven ja Venetjoen tekojärven välisellä alueella. Suunnittelualue rajautuu koillisesta Kokkolan ja luoteesta Kaustisen kunnan rajaan.

Halsuan kunnanhallitus on kokouksessaan 16.6.2021 § 100 hyväksynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunta kuuluttaa osayleiskaavan vireilletulon sekä asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa www.halsua.fi.

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 400kV:n voimajohdon YVA-ohjelmaa ja osayleiskaavaa koskevat yleisötilaisuudet järjestettiin sähköisesti 4.8.2021 koronatilanteen vuoksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä/täydennysehdotuksia kaavaprosessin aikana Halsuan kunnalle: Halsuan kunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua halsua.kunta@halsua.fi

Lisätietoja antavat: Halsuan kunnanjohtaja Jari Penttilä, puh. 040 680 2202, jari.penttila@halsua.fi sekä kaavakonsultti Plandea Oy:n projektipäällikkö Ville Vihanta, puh. 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Infraääni

Laaja suomalaistutkimus selvitti: infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveyshaittojen syynä

Ihmiset eivät pysty havaitsemaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä sillä ole mitattavia vaikutuksia elimistöön.

Valtioneuvoston tilaaman tutkimuksen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

YLEn 20.4.2020 julkaisema uutinen

Valtioneuvoston julkaisu