Palaa kohteeseen Hallinto

Tuulivoimahankkeet

Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistot

11.11.2021 Kunnanvaltuusto hyväksyi Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen yleiskaavat
– Honkakankaan yleiskaava
– Kanniston yleiskaava
– Honkakankaan ja Kanniston yleiskaavaselostus
– Honkakankaan OAS
– Kanniston OAS
Valokuvasovitteet ja näkemäanalyysi
Arkeologiset inventoinnit
Luontoselvitys
Melu- ja varjostusmallinnukset
Natura-arviointi
Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa
Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin
– Vastine uuden ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin
Metsäpeuran seurantaohjelma

Rakennusluvat ovat myönnetyt 12.10.2022. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin tuulivoimapuistojen yleiskaavat ovat saaneet lainvoiman.
Liite 00_asiakirjaluettelo
Liite 0_Saatekirje Halsua
Liite 1a_Meluselvitys Halsua
Liite 1b_Välkeselvitys Halsua
Liite 1c_alustava_perustamistapalausunto_Honkakangas
Liite 1c_alustava_perustamistapalausunto_Kannisto
Liite 2_osayleiskaava_Honkakangas
Liite 3_osayleiskaava_Kannisto
Liite 4_yleiskartta
Liite 7_pääsuunnittelijan CV
Liite 8_suunnitelmakartta_Honkakangas
Liite 9_suunnitelmakartta_Kannisto
Liite 10_PV-lausunto_Honkakangas
Liite 10_PV-lausunto_Kannisto
Liite 11_lentoestelausunto
Liite 12_ Lentoestelausunnon voimassaolon jatkaminen
Liite 13_julkisivupiirustus
Honkakankaan asemapiirrokset:
HAL.1274, HAL.1653, HAL.1702, HAL.1722, HAL.1732, HAL.1762, HAL.1782, HAL.1800, HAL.1932, HAL.1962, HAL.10022, HAL.10031, HAL.10042, HAL.10051
Kanniston asemapiirrokset:
HAL.1292, HAL.1392, HAL.1403, HAL.1432, HAL.1445, HAL.1522, HAL.1544, HAL.1573, HAL.1593, HAL.1634, HAL.1773, HAL.1831, HAL.1842, HAL.1853, HAL.1862, HAL.1872, HAL.1884, HAL.1891, HAL.1902, HAL.1912

Kairinevan tuuli- ja aurinkovoima-alue

Neova Oy suunnittelee tuulivoima- ja aurinkovoimahanketta Halsuan kunnan ja Kokkolan kaupungin alueille, Venetjoen tekojärven luoteispuolelle. Halsuan keskusta sijaitsee noin 8 kilometriä hankealueesta etelään ja Kokkolan keskusta sijaitsee alueen luoteispuolella noin 57 kilometrin etäisyydellä. Hanke jakautuu kahteen osaan, Halsuan kuntaan sijoittuvaan Kairinevan tuulipuistoon ja Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Peränevan tuulipuistoon. Kairinevan ja Peränevan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, mutta alueille laaditaan erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Kaavaprosessin rinnalla toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Koko suunnittelualueelle suunnitellaan enintään yhteensä 21 uuden tuulivoimalan rakentamista, joista enintään 7 sijoittuisi Kokkolan puolelle ja enintään 14 sijoittuisi Halsuan puolelle. Lisäksi Halsuan kunnan puolelle sijoittuvalla suunnittelualueella tutkitaan mahdollisuutta osoittaa yleiskaavassa aurinkoenergian tuotantoalueita.

Halsuan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 18.5.2022 § 57 hyväksyä Kairinevan tuuli- ja aurinkovoima-alueen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

YVA-kuulutus Kairinevan ja Peränevan tuulivoima- ja aurinkovoimapuisto 1.9.2022
Kuulutus YVA-selostuksesta Kairinevan ja Peränevan tuuli- ja aurinkovoimapuisto 17.4.2024

Halsuan kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 17.4.2024 § 44 asettaa yleisesti nähtäville kuulemista varten Kairinevan aurinko- ja tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksen ja siitä pyydetään tarvittavat lausunnot.
Kuulutus: Kairinevan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava / luonnosaineisto nähtävillä
Liite 1: Kairineva kaavaluonnosselostus
Liite 2: Kaavakarttaluonnos
Liite 3: Kairineva osayleiskaava
Liite 4: Kairineva OAS vastineraportti

Riutanmaan tuulivoimapuisto

Wpd Finland Oy suunnittelee Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston rakentamista Halsuan kunnan ja Kokkolan kaupungin alueille. Hanke jakautuu kahteen osaan, Halsuan kuntaan sijoittuvaan Riutanmaan tuulipuistoon ja Kokkolan kaupunkiin sijoittuvaan Tuohimaan tuulipuistoon. Tuohimaan ja Riutanmaan tuulipuistoja kehitetään rinnakkain, mutta alueille laaditaan erilliset oikeusvaikutteiset osayleiskaavat, joiden perusteella voidaan myöntää rakennusluvat tuulivoimalayksiköiden rakentamiselle (MRL 77a §). Kaavaprosessin kanssa samanaikaisesti toteutetaan ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA).

Tuohimaa‐Riutanmaan kokonaissuunnittelualueelle suunnitellaan enintään 73 tuulivoimalan rakentamista, joista Halsuan Riutanmaan alueelle sijoittuisi enintään 19 voimalaa ja Kokkolan Tuohimaan alueelle enintään 54 voimalaa.

Halsuan Riutanmaan osayleiskaava‐alue (n. 880 ha) sijaitsee noin 9 km Halsuan keskustasta pohjois‐koilliseen Ullavanjärven ja Venetjoen tekojärven välisellä alueella. Suunnittelualue rajautuu koillisesta Kokkolan ja luoteesta Kaustisen kunnan rajaan.

Halsuan kunnanhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.6.2021 § 100 osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kunta kuulutti osayleiskaavan vireilletulon sekä asetti osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. OAS pidetään nähtävillä kunnan ilmoitustaululla sekä kunnan internetsivuilla osoitteessa Kuulutukset – Halsuan kunta.

Tuohimaa-Riutanmaan tuulipuiston ja hankkeen sähkönsiirtoon liittyvän 400kV:n voimajohdon YVA-ohjelmaa ja osayleiskaavaa koskevat yleisötilaisuudet järjestettiin sähköisesti 4.8.2021 koronatilanteen vuoksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi esittää mielipiteensä/täydennysehdotuksia kaavaprosessin aikana Halsuan kunnalle: Halsuan kunta, Kauppisentie 5, 69510 Halsua halsua.kunta@halsua.fi

Lisätietoja antavat: Halsuan kunnanjohtaja Jari Penttilä, puh. 040 680 2202, jari.penttila@halsua.fi sekä kaavakonsultti Plandea Oy:n projektipäällikkö Ville Vihanta, puh. 050 590 6214, ville.vihanta@plandea.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Infraääni

Laaja suomalaistutkimus selvitti: infraääni ei ole tuulivoiman koettujen terveyshaittojen syynä

Ihmiset eivät pysty havaitsemaan tuulivoimaloiden tuottamaa infraääntä, eikä sillä ole mitattavia vaikutuksia elimistöön.

Valtioneuvoston tilaaman tutkimuksen toteuttivat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

YLEn 20.4.2020 julkaisema uutinen

Valtioneuvoston julkaisu