Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset

Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä. Paperiaineistoon voi tutustua Halsuan kunnanvirastolla, tai kuten voimajohtohankkeen kohdalla, Halsuan kirjastossa.

Julkaisupvm / Otsikko

18.1.2023 Ilmoitus kuulutuksesta_Jylkkä_Alajärvi_voimajohto
13.1.2023 Kunnanhallitus asialista 18.1.2023
4.1.2023 Myönnetty rakennuslupa § 1
9.12.2022 Kunnanvaltuusto asialista 15.12.2022
7.12.2022 VA2022 0072 Tukes, varauspäätös, Arvo Metals Oy
14.11.2022 Kunnanhallitus asialista 16.11.2022
31.8.2022 YVA Kairinevan ja Peränevan tuuli- ja aurinkovoimapuisto
4.3.2022  Asevelvollisten kutsunnat
1.7.2021  Riutanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaava
Halsua_Riutanmaa_OAS

Ilmoitustaulunhoitaja Eija Aksela, eija.aksela(at)halsua.fi, 040 680 2225.

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla.

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Halsualla kuulutuksia voidaan julkaista kuntatiedotteessa. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, sitä noudatetaan vielä.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

  • Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot julkaistaan. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.