Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset

Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä. Paperiaineistoon voi tutustua Halsuan kunnanvirastossa sen aukioloaikoina.

Julkaisupvm / Otsikko
13.6.2024 Kunnanvaltuuston kokous 19.6.2024, esityslista
13.6.2024 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 796/2024, asia: kunnallisvalitus
7.6.2024 Kunnanhallituksen kokous 12.6.2024, esityslista
6.6.2024 Rakennustarkastajan päätökset § 3-9
5.6.2024 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 756/2024, asia: valitus ympäristönsuojelulain mukaisessa valvonta- ja hallintopakkoasiassa. Liitteenä valitusosoitus.
29.5.2024 Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta
– Liite 1: yleiskartta
– Liite 2: sijaintikartta
– Liite 3: suunnitelmakartta
– Liite 4: leikkauspiirustukset
– Liite 5: maa-aineslupahakemus
24.5.2024 Kunnanhallituksen kokous 29.5.2024, asialista
20.5.2024 Ilmoitus YVA-kuulutuksesta ja Natura-arviointia koskevan lausuntopyynnön yleistiedoksiannosta, ELY-keskus
8.5.2024 Kunnanvaltuuston kokous 16.5.2024, asialista
24.4.2024 Kairinevan tuuli- ja aurinkovoimapuiston osayleiskaava / luonnosaineisto nähtävillä
Liite 1: Kairineva kaavaselostus
Liite 2: Kaavakartta
Liite 3: Kairineva osayleiskaava
Liite 4: Vastineraportti
18.4.2024 Kuulutus YVA-selostuksesta, Kairinevan ja Peränevan tuuli- ja aurinkovoimapuisto, Etelä-Pohjanmaan ELY
17.4.2024 Asevelvollisten kutsunnat Pohjanmaan Aluetoimiston alueella
16.4.2024 Ilmoitus kuulutuksesta, Kairinevan ja Peränevan tuuli- ja aurinkovoimapuisto, Halsua ja Kokkola
15.3.2024 Ehdotus tulvariskialueista kuultavana, ELY-keskus
14.12.2023 Ilmoitus kuulutuksesta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
1.7.2021  Riutanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaava
                – Halsua_Riutanmaa_OAS

Ilmoitustaulunhoitaja Sini Pannula, sini.pannula(at)halsua.fi, 040 680 2208.

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla.

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Halsualla kuulutuksia voidaan julkaista kuntatiedotteessa. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, sitä noudatetaan vielä.

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

  • Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot julkaistaan. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.