Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset 

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. 

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Halsualla kuulutuksia voidaan julkaista kuntatiedotteessa. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, sitä noudatetaan vielä. 

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

  • Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot julkaistaan. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Halsuan kuulutukset

Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä.

Julkaisupvm / Otsikko

9.4.2021 Kunnanhallitus asialista 14.4.2021
1.4.2021 Äidinkielenopettajan toimi
29.3.2021 Lapsilahja
29.3.2021 Liikunta- nuoriso- ja kulttuuritoimen avustukset
29.3.2021 Yhdistysten toiminta-avustukset
29.3.2021 Kesätyöpaikat
29.3.2021 Rakennustarkastajan päätökset 48-50
26.3.2021Kunnanhallitus asialista 31.3.2021
26.3.2021 Rakennustarkastajan päätökset 46-47
24.3.2021 Lautakuntien kokoukset (päivitetty)
15.3.2021 Asevelvollisten kutsunnat
12.3.2021 Kunnanhallitus asialista 17.3.2021
23.2.2021 Kuntavaali-ilmoitus 2021
2.11.2020 Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi 2022-2027
2.11.2020 Lapuan-, Kyrön-, Laihian- ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskisuunnitelmat