Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset 

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. 

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Halsualla kuulutuksia voidaan julkaista kuntatiedotteessa. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, sitä noudatetaan vielä. 

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

  • Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot julkaistaan. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Halsuan kuulutukset

Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä. Paperiaineistoon voi tutustua kunnanvirastolla ajanvarauksella, kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202 tai keskus 040 680 2211.

Julkaisupvm / Otsikko

18.6.2021 
18.6.2021 Kunnanvaltuusto asialista 23.6.2021
16.6.2021 Keskusvaaliltkn ptk, kuntavaalituloksen vahvistaminen
16.6.2021 Luettelo 2021 valtuutetuiksi valituista
15.6.2021 Lehtomaan yksityistie pöytäkirja 2.6.
Lehtomaan yksityistie, maksuunpanoluettelo ym.
14.6.2021 Kokonkankaan metsätie pöytäkirja 2.6.21
Kokonkankaan metsätie, maksuunpanoluettelo
Kokonkankaan metsätie, talousarvio
14.6.2021 Kunnanhallitus asialista 16.6.2021
9.6.2021 Rakennustarkastajan päätökset 65 ja 66
7.6.2021 Rakennustarkastajan päätökset 62-64
4.6.2021 Rakennustarkastajan päätökset 60 ja 61
3.6.2021 Rakennustarkastajan päätökset 58 ja 59
1.6.2021 Rakennustarkastajan päätös 57
1.6.2021 Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen ehdotusvaiheen aineisto
Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen_YKt_selostus
Honkakangas_TP_YK_ehdotus
Kannisto_TP_YK_ehdotus
Liite 1a_Honkakankaan_YK_OAS
Liite 1b_Kanniston_YK_OAS
Liite 2_Valokuvasovitteet ja näkymäalueanalyysi RD180 x 36 x HH210
Liite 3_Arkeologiset inventoinnit
Liite 4_Luontoselvitys
Liite 5_Melu- ja varjostusmallinnusten selvitys_rev2_20210428_SIGNED1
Liite 6 Natura-arviointi
Liite 10_Vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin
Liite 11_Yhteysviranomaisen YVAS-lausunnon huomioon ottaminen kaavaehdotusvaiheessa
Liite 12 Vastine ehdotusvaiheen lausuntoihin ja muistutuksiin
Liite 13_Metsäpeuran seurantaohjelma
17.5.2021 Kunnanhallitus asialista 19.5.2021
17.5.2021 Kiviainesten otto ja murskaus
– Ympäristö- ja maa-aineslupa
12.5.2021 Lautakuntien kokoukset (päivitetty)
15.3.2021 Asevelvollisten kutsunnat