Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

Näytä sivu

Julkiset kuulutukset 

Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä. Paperiaineistoon voi tutustua Halsuan kunnanvirastolla.

Julkaisupvm / Otsikko
5.10.2022 VHAO päätös valituksiin Korpelan Voiman päätöksestä 27.11.20 § 12
5.10.2022 VHAO päätös valituksiin Korpelan Voiman päätöksestä 27.11.20 § 9
30.9.2022 Rakennustarkastajan päätös 31
29.9.2022 Ilmoitus kuulutuksesta, voimajohtohanke
Kuulutus YVA-ohjelma Halsuan voimajohtohanke
28.9.2022 VA2022 0054 kaivosalueen varauspäätös, Arvo Metals Oy ”Kaustinen 1”
28.9.2022 VA2022 0038 kaivosalueen varauspäätös, Tetra Ekber Oy ”Kalvian titaani”
23.9.2022 Kunnanhallitus asialista 27.9.2022
23.9.2022 Rakennustarkastajan päätökset 25 – 30
16.9.2022 Vaasan hallinto-oikeuden päätös 16.9.2022 nro 970/2022, valitus
ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain yhteiskäsittelyn piiriin kuuluvassa
lupa-asiassa, Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukaisen yhteisluvan
myöntäminen kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen
7.9.2022 Kunnanhallitus asialista 7.9.2022
31.8.2022 YVA Kairinevan ja Peränevan tuuli- ja aurinkovoimapuisto
25.8.2022 Kunnanvaltuusto asialista 1.9.2022
4.3.2022 Asevelvollisten kutsunnat
1.7.2021  Riutanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaava
Halsua_Riutanmaa_OAS

Ilmoitustaulunhoitaja Eija Aksela, eija.aksela(at)halsua.fi, 040 680 2225.

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. 

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Halsualla kuulutuksia voidaan julkaista kuntatiedotteessa. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, sitä noudatetaan vielä. 

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

  • Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot julkaistaan. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.