Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset 

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. 

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Halsualla kuulutuksia voidaan julkaista kuntatiedotteessa. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, sitä noudatetaan vielä. 

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

  • Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot julkaistaan. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Halsuan kuulutukset

Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä.

Julkaisupvm / Otsikko

1.3.2021 Kuulutus_YVA-ohjelma_Toholampi_Lestijärvi
1.3.2021 Kuulutus_YVA-ohjelma_Länsi_Toholampi
24.2.2021 Maa-aines-/ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus
– Kalliokiven ottamissuunnitelma
23.2.2021 Kuntavaali-ilmoitus 2021
19.2.2021 Kunnanhallitus asialista 19.2.2021
19.2.2021 Rakennustarkastajan päätös 42
15.2.2021 Kunnanhallitus asialista 17.2.2021
31.12.2020 Lautakuntien kokoukset
2.11.2020 Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi 2022-2027
2.11.2020 Lapuan-, Kyrön-, Laihian- ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskisuunnitelmat