Palaa kohteeseen Hallinto

Kuulutukset

Julkiset kuulutukset 

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. 

Yleissäännös julkisista kuulutuksista on hallintolaissa. Jos muun lain mukaan asiakirja on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella, tiedoksianto toimitetaan julkaisemalla kuulutus ja kuulutettava asiakirja kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa kuulutus julkaistaan myös asian vaikutusalueen sanomalehdessä tai muulla viranomaisen päättämällä tavalla. Halsualla kuulutuksia voidaan julkaista kuntatiedotteessa. Jos kuulutusta ei voida tietoliikennehäiriöiden vuoksi julkaista kunnan verkkosivuilla, se julkaistaan lisäksi virallisessa lehdessä.

Monet lupapäätökset annetaan tiedoksi erityissäännöksen nojalla ns. julkipanomenettelyllä. Julkipanomenettely poistuu ja se korvataan hallintolain 62 a §:n mukaisella julkisella kuulutuksella. Mikäli erityislaissa kuitenkin vielä on maininta julkipanomenettelystä ja viranomaisen ilmoitustaulusta, sitä noudatetaan vielä. 

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä vähintään 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

  • Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot julkaistaan. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Halsuan kuulutukset

Kuulutukset ovat pdf-muodossa aikajärjestyksessä. Paperiaineistoon voi tutustua kunnanvirastolla ajanvarauksella, kunnanjohtaja Jari Penttilä 040 680 2202 tai keskus 040 680 2211.

Julkaisupvm / Otsikko

19.11.2021 Kunnanhallitus asialista 24.11.2021
19.11.2021 Rakennustarkastajan purkamislupapäätös 78
16.11.2021 Varhaiskasvatuksen opettaja, hakuaikaa jatkettu
16.11.2021 Honkakankaan ja Kanniston tuulivoimapuistojen osayleiskaavat
9.11.2021 Maa-aineslupa, Koneyhtymä Hotakainen Oy
-Lupahakemus
-Piirustukset
4.11.2021 Kunnanvaltuusto asialista 11.11.2021
29.10.2021 Kunnanhallitus asialista 3.11.2021
29.10.2021 Hallinto-oikeuden päätös, Korpelan Voiman päätöksestä
– Päätös dnro00954_20_2204
29.10.2021 Englanninkielen opettaja
25.10.2021 Lautakuntien kokoukset (päivitetty)
1.7.2021  Riutanmaan tuulivoimapuiston osayleiskaava
Halsua_Riutanmaa_OAS
15.3.2021 Asevelvollisten kutsunnat